Wysokie koszty sądowe często stanowią barierę dla skutecznej realizacji prawa do sądu ze względu na złą sytuację materialną strony. Zwolnienie od nich jest wyjątkiem od przyjętej w polskim systemie prawnym zasady odpłatności wymiaru sprawiedliwości.

Kto może złożyć wniosek i co powinien on zawierać?

Zgodnie z art. 102 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych ,,zwolnienia od kosztów sądowych może domagać się osoba fizyczna, jeżeli złożyła oświadczenie, z którego wynika, że nie jest w stanie ponieść kosztów sądowych bez uszczerbku dla utrzymania koniecznego siebie i rodziny.” Do wniosku należy dołączyć oświadczenie obejmujące szczegółowe dane o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby ubiegającej się. [Wzór oświadczenia] dostępny jest na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Wniosek powinien zawierać takie elementy jak: oznaczenie sądu, sygnaturę sprawy, oznaczenie rodzaju pisma, dane powoda, określenie czy domagamy się zwolnienia w całości czy w części, oraz uzasadnienie, czyli wskazanie okoliczności, dla których konieczne jest zwolnienie od kosztów sądowych ze względu na sytuację majątkową. Formalnym wymogiem wniosku jest także własnoręczny podpis i wymienienie załączników dołączanych do wniosku.

Wniosek wraz z oświadczeniem można złożyć na każdym etapie sprawy, aż do prawomocnego zakończenia, na piśmie lub ustnie do protokołu.

Zwolniona od kosztów sądowych może być także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną. Musi ona wykazać, że nie ma dostatecznych środków na uiszczenie kosztów sądowych.

Należy pamiętać, iż wykazanie niskich dochodów nie zawsze prowadzi do zwolnienia od kosztów. Sąd w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie życiowe ocenia zgromadzony materiał. Na odmowę zwolnienia od kosztów sądowych przysługuje zażalenie.

Pomoc w zakresie sporządzenia wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych można uzyskać w ramach bezpłatnej pomocy prawnej, o której przeczyta się [tutaj].

 

Klaudia Nowakowska/Ostrzegamy.online

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej TUTAJ

Prosimy pamiętać, że zawsze można udzieloną zgodę odwołać.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że przetwarzamy Państwa dane które są zbierane podczas korzystania przez Państwa z naszej strony: Państwa zapisy na Newsletter (o ile takie wystąpią), pliki cookies umożliwiające właściwą prezentację naszej strony.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorami Państwa danych będziemy my: Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000139773; nr NIP: 896-11-69-046, nr REGON: 931899215

JAKI MAMY CEL W PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby w prawidłowy sposób wyświetlić Państwu stronę internetową.