Osoby dotknięte przemocą w rodzinie nie są skazane na samotne radzenie sobie z tym problemem. Wsparcia udzieli im szereg instytucji, do których mogą zgłosić się po pomoc doraźną, psychologiczną i terapeutyczną czy udzielenie schronienia.

 

Policja i prokuratura

Funkcjonariusze policji udzielają przede wszystkim pomocy doraźnej, np. w formie interwencji po zgłoszeniu aktu przemocy domowej. Patrol taki jest zobowiązany również do wypełnienia stosownego formularza, który potwierdzi wystąpienie przemocy. Policjanci informują ponadto, gdzie osoby doznające przemocy mogą otrzymać dalsze wsparcie. Policja może zastosować także działania prewencyjne. Będą nimi np. regularne wizyty dzielnicowego.

Ofiara przemocy ma prawo złożyć zawiadomienie do prokuratury. W takiej sytuacji wskazane jest załączenie dowodów, np. obdukcji lekarskiej czy listy świadków.

 

Pomoc społeczna

W ramach pomocy społecznej osoba doświadczająca przemocy w rodzinie może zwrócić się o pomoc do Miejskich lub Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej. Placówki takie mogą przeprowadzić wywiad środowiskowy, ustalić potrzeby oraz sposoby udzielenia pomocy. Udzielają też porad dotyczących postępowania w sytuacji zagrożenia przemocą domową.

Osoby dotknięte przemocą domową mogą także skorzystać ze Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz Ośrodków Interwencji Kryzysowej.

 

Ochrona zdrowia

Oprócz udzielenia pomocy medycznej, lekarz na prośbę pacjenta wyda zaświadczenie lekarskie o doznanych obrażeniach i leczeniu. W sprawie obdukcji – w przypadku pobicia czy gwałtu – należy zgłosić się do lekarza sądowego.

 

Oświata

W przypadku uzasadnionych podejrzeń o akty przemocy w rodzinie ucznia, nauczyciele i pedagodzy są zobowiązani do wszczęcia [procedury] „Niebieskie Karty”. Udzielają też informacji dotyczących możliwości otrzymania pomocy (m.in. psychologicznej i socjalnej) w innych instytucjach.

 

Zespoły interdyscyplinarne

Zespół interdyscyplinarny – w którego skład wchodzą zazwyczaj przedstawiciele pomocy społecznej, GKRPA, policji, oświaty, ochrony zdrowia oraz organizacji pozarządowych – ma za zadanie zapewnić bezpieczeństwo osobom dotkniętym przemocą. Organizuje pomoc medyczną, psychologiczną, socjalną czy prawną, a w razie potrzeby także schronienie. Informuje też o podmiotach mogących udzielić pomocy.

 

Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Problemowi przemocy w rodzinie bardzo często towarzyszy zjawisko nadużywania alkoholu. Wpisuje się to w kompetencje Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA). Podmiot ma za zadanie przedstawić osobie stosującej przemoc domową skutki prawne takich zachowań. Może też zawiadomić o problemie policję.

 

Zainteresowane organizacje pozarządowe

Przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie zajmują się także organizacje pozarządowe, które w celach statutowych mają wskazaną tego rodzaju działalność. Podmioty takie prowadzą telefony zaufania, tematyczne strony internetowe, punkty informacyjne oraz konsultacyjne, a także schroniska czy świetlice dla dzieci. Służą też często pomocą w sprawach urzędowych.

Więcej na temat uzyskania pomocy w przypadku doświadczenia przemocy w rodzinie można przeczytać [tutaj]

 

Mateusz Wójtowicz/Ostrzegamy.online

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej TUTAJ

Prosimy pamiętać, że zawsze można udzieloną zgodę odwołać.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że przetwarzamy Państwa dane które są zbierane podczas korzystania przez Państwa z naszej strony: Państwa zapisy na Newsletter (o ile takie wystąpią), pliki cookies umożliwiające właściwą prezentację naszej strony.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorami Państwa danych będziemy my: Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000139773; nr NIP: 896-11-69-046, nr REGON: 931899215

JAKI MAMY CEL W PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby w prawidłowy sposób wyświetlić Państwu stronę internetową.