Zmiany przepisów o dyskryminacji, mobbingu, świadectwach pracy, urlopie macierzyńskim i rodzicielskim oraz przedawnieniu roszczeń ze stosunku pracy – to główne założenia nowelizacji przepisów Kodeksu pracy. Dzięki zmianom ułatwiona zostanie droga do realizacji pracowniczych uprawnień. Nowelizacja weszła w życie 7 września 2019 roku.

 

Dyskryminacja

Ustawodawca zniósł zamknięty katalog przyczyn dyskryminacji. Po nowelizacji, każde zachowanie nierówne wobec pracowników, którego nie można uzasadnić obiektywnymi argumentami, będzie traktowane jako dyskryminacja. Dotychczas stanowiło ją wyłącznie gorsze traktowanie pracownika ze względu na indywidualne cechy takie jak wiek, płeć, niepełnosprawność, rasa, religia, narodowość oraz zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony bądź zatrudnienie w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu.

 

Mobbing

Po nowelizacji pracownik, który doznał mobbingu, będzie mógł dochodzić od pracodawcy odszkodowania również, gdy nie rozwiązał stosunku pracy. Do dnia nowelizacji, odszkodowania mógł dochodzić tylko pracownik, który rozwiązał umowę o pracę wskutek mobbingu. Nie zmieni się natomiast wysokość odszkodowania, którego można się domagać od pracodawcy – nie może być ona niższa niż minimalne wynagrodzenie za pracę (obecnie minimalne wynagrodzenie wynosi 2250 zł brutto).

 

Świadectwa pracy

Od 7 września obowiązuje nowy zapis w Kodeksie pracy, zgodnie z którym pracodawca ma obowiązek wydać pracownikowi świadectwo pracy w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Natomiast nie ma takiego obowiązku, gdy nawiązuje z tym samym pracownikiem kolejny stosunek pracy w ciągu siedmiu dni od dnia wygaśnięcia bądź rozwiązania poprzedniej umowy. Jeżeli z przyczyn obiektywnych wydanie świadectwa pracy nie jest możliwe w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, pracodawca ma siedem dni na przesłanie dokumentu pracownikowi. Przed nowelizacją miał obowiązek wydać świadectwo pracy „niezwłocznie”.

Wydłużony został także termin na złożenie wniosku przez pracownika o sprostowanie świadectwa pracy, gdy dopatrzy się w nim błędów. Pracownik będzie miał czternaście dni na złożenie wniosku. Przed nowelizacją obowiązywał termin siedmiodniowy.

Zgodnie z nowelizacją za wydanie świadectwa pracy po upływie ustawowego terminu grozi kara grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł. Do Kodeksu pracy wprowadzono także nowe przepisy, które uprawniają pracownika do wystąpienia  do sądu pracy z żądaniem zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy bądź żądania ustalenia uprawnienia do otrzymania wspomnianego dokumentu.

 

Przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy

W wyniku nowelizacji zmieniona została treść art. 292 Kodeksu pracy. Przed nowelizacją nie było doprecyzowane, czy sąd ma uwzględnić zarzut przedawnienia z urzędu, czy na wniosek strony procesowej. Po nowelizacji przepisy wyraźnie wskazują, że strona, która chce podnieść zarzut przedawnienia, musi zgłosić go w sprawie.

 

Rozszerzenie uprawnień dla członków rodziny

Kolejna zmiana w Kodeksie pracy zakłada rozszerzenie kręgu osób, które są uprawnione do urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. Zgodnie z nowelizacją prawo do urlopu ma pracownik – inny niż matka lub ojciec – członek najbliższej rodziny, na przykład babcia lub dziadek. Wraz z przyznaniem prawa do urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego pracownicy, którzy są najbliższymi członkami rodziny, uzyskują szczególne uprawnienia. Zostaną objęci ochroną przed zwolnieniem w trakcie korzystania z urlopu macierzyńskiego bądź rodzicielskiego, a bezpośrednio po urlopie macierzyńskim będą mogli skorzystać z urlopu wypoczynkowego. Będą mogli również żądać przywrócenia do pracy bądź wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy, w razie wypowiedzenia umowy przez pracodawcę, zawartej na czas określony z naruszeniem przepisów. Przepisy dają także możliwość ubiegania się o odszkodowanie, złożenia roszczenia o przywrócenie do pracy lub uznania wypowiedzenia umowy za bezskuteczne w przypadku wypowiedzenia umowy zawartej na czas określony w trakcie urlopu macierzyńskiego/rodzicielskiego. Przepisy obowiązujące przed nowelizacją  dawały możliwość ubiegania się tylko o odszkodowanie.

 

Klaudia Nowakowska/Ostrzegamy.online

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej TUTAJ

Prosimy pamiętać, że zawsze można udzieloną zgodę odwołać.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że przetwarzamy Państwa dane które są zbierane podczas korzystania przez Państwa z naszej strony: Państwa zapisy na Newsletter (o ile takie wystąpią), pliki cookies umożliwiające właściwą prezentację naszej strony.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorami Państwa danych będziemy my: Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000139773; nr NIP: 896-11-69-046, nr REGON: 931899215

JAKI MAMY CEL W PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby w prawidłowy sposób wyświetlić Państwu stronę internetową.