Od 4 maja obowiązkowa kwarantanna nie obejmuje części osób, które przekroczyły granice RP w celach zawodowych, zarobkowych, służbowych bądź w celu edukacji w Polsce lub państwie sąsiednim. Zwolnienie nie dotyczy pracowników medycznych oraz zatrudnionych w OPS.

Wyłączenie z kwarantanny obejmuje osoby przyjeżdżające z Niemiec, Czech, Słowacji, Litwy, Szwecji i Danii. Po wjeździe do naszego kraju są one zobowiązane przedstawić strażnikom granicznym stosowny dokument poświadczający cel przybycia.

Kierowcy zawodowi pracujący w międzynarodowym transporcie towarów, przy przekraczaniu granicy z Niemcami, Czechami, Słowacją oraz Litwą są zwolnieni z kontroli granicznej oraz – za zgodą Głównego Inspektora Sanitarnego – z kontroli sanitarnej; „nie podlegają również obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie po przyjeździe do Polski” – wskazuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Resort zwraca uwagę, że obowiązku kwarantanny nie stosuje się także w przypadku przekraczania granicy Polski w celu prac w gospodarstwie rolnym, które znajduje się po obu jej stronach.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 16 maja 2020 roku ws. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z epidemią, zwolnione z kwarantanny – z uwagi na umowy i porozumienia z Unią Europejską oraz Europejskim Obszarem Gospodarczym – pozostają ponadto osoby pracujące w Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.

 

Kontrola graniczna na granicy wewnętrznej Unii Europejskiej (z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją) została przedłużona do 12 czerwca.

„Granicę wewnętrzną można przekraczać w 42 wyznaczonych miejscach na lądzie: z Czechami – 18, ze Słowacją – 5, z Niemcami – 16, z Litwą – 3. Kontrola graniczna jest też prowadzona w 4 portach morskich oraz na 17 lotniskach. Tak jak dotychczas kontrola graniczna będzie prowadzona przez Straż Graniczą, której działania wspierają policjanci, strażacy i żołnierze” – podaje MSWiA.

 

 

Ograniczenia przy wjeździe do Polski

Na przejściach granicznych (na granicy wewnętrznej i zewnętrznej) przy wjeździe do naszego kraju, w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa utrzymane są ograniczenia dla cudzoziemców.

Jak podaje resort spraw wewnętrznych, w zakresie ruchu osobowego na kierunku wjazdowym do Polski na lądowych oraz w lotniczych i morskich przejściach granicznych, przekraczać granicę Polski mogą:

– obywatele RP;

– cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP albo pozostają pod stałą opieką polskich obywateli;

– cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka;

– szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno-konsularnego misji oraz członkowie ich rodzin;

– cudzoziemcy posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium RP;

– cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium RP, czyli cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach, co obywatele polscy, posiadający zezwolenie na pracę, zaświadczenie o wpisie do ewidencji w sprawie pracy sezonowej, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przedstawiają dokumenty, z których wynika, że podjęcie pracy rozpocznie się niezwłocznie po przekroczeniu granicy;

– cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu osób lub towarów, a ich przejazd następuje w ramach czynności zawodowych;

– w szczególnie uzasadnionych przypadkach komendant placówki Straży Granicznej, po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej, może zezwolić cudzoziemcom, innym niż wskazani powyżej, na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Karolina Gierat/Ostrzegamy.online

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej TUTAJ

Prosimy pamiętać, że zawsze można udzieloną zgodę odwołać.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że przetwarzamy Państwa dane które są zbierane podczas korzystania przez Państwa z naszej strony: Państwa zapisy na Newsletter (o ile takie wystąpią), pliki cookies umożliwiające właściwą prezentację naszej strony.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorami Państwa danych będziemy my: Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000139773; nr NIP: 896-11-69-046, nr REGON: 931899215

JAKI MAMY CEL W PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby w prawidłowy sposób wyświetlić Państwu stronę internetową.