Obrażana lub szkalowana przez pracodawcę osoba, która padła ofiarą mobbingu, ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym i domagać się odszkodowania od firmy.

Mobbing, czyli forma przemocy psychicznej stosowanej przez pracodawcę w stosunku do pracownika, przybrał w Polsce ogromne rozmiary. Jak wynika z badania CBOS z 2014 r., w ciągu pięciu lat poprzedzających ankietę szykanowanych było 17 proc. pracowników, a 5 proc. deklarowało, że jest nękanych systematycznie. Co jednak niepokojące, sprawa zgłaszanych Państwowej Inspekcji Pracy przypadków mobbingu nie jest duża – w ciągu trzech kwartałów 2015 roku PIP otrzymała zaledwie 1198 tego typu skarg. Tymczasem polskie prawo przyznaje pracownikowi konkretne narzędzia, pozwalające mu bronić się przed agresywnym pracodawcą.

Mobbing niszczy zdrowie pracownika

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, za mobbing uważa się zespół działań lub zachowań pracodawcy, polegających na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, w celu poniżenia lub ośmieszenia zatrudnionego. W efekcie postepowanie pracodawcy prowadzi do izolacji lub wyeliminowania danej osoby z zespołu współpracowników oraz obniżenie oceny przydatności zawodowej w pracowniku.

Pracownicy, skarżący się na mobbing ze strony pracodawcy, wskazują głównie na takie działania przełożonych, jak: bezzasadna krytyka, upokarzanie, podważanie autorytetu, obrażanie określeniami pejoratywnymi lub wulgarnymi, głośne obgadywanie oraz psychiczne znęcanie się. W efekcie mobbing prowadzi do nadmiernego stresu i schorzeń, powodujących wzrost absencji w pracy. Ponadto u nękanych pracowników częściej stwierdza się depresje, nerwice i załamania nerwowe.

Mobbing jest karalny

Pracodawca dopuszczając się mobbingu, narusza godność i inne dobra osobiste pracownika oraz nie przestrzega nałożonego na niego obowiązku właściwego kształtowania zasady współżycia społecznego w firmie. Dlatego wulgarne lub napastliwe zachowanie pracodawcy wobec pracownika, polegające na grożeniu zatrudnionym czy używaniu wobec nich obraźliwych określeń, łamie prawo pracy. Jak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 29 czerwca 2005 roku (I PK 290/04), ubliżanie współpracownikom i używanie wobec nich wyzwisk, nie mieści się ani w kategorii przestrzegania zasad współżycia społecznego, ani w kategorii sumiennego i starannego wykonywania pracy, a zatem narusza prawa pracownicze.

Jak rozwiązać problem?

Przypadek łamania praw pracowniczych może zostać zgłoszony inspektorowi Państwowej Inspekcji Pracy, który może zobowiązać pracodawcę do prawidłowego zachowania wobec pracownika.

Ponadto zatrudniony może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, powołując się na ciężkie naruszenie przez pracodawcę podstawowych obowiązków wobec pracownika.

Dodatkowo, przed sądem pracy poszkodowana osoba może walczyć o odszkodowanie lub zadośćuczynienie w przypadku, gdy mobbing wywołał u pracownika rozstrój zdrowia.

Ostrzegamy.online

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej TUTAJ

Prosimy pamiętać, że zawsze można udzieloną zgodę odwołać.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że przetwarzamy Państwa dane które są zbierane podczas korzystania przez Państwa z naszej strony: Państwa zapisy na Newsletter (o ile takie wystąpią), pliki cookies umożliwiające właściwą prezentację naszej strony.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorami Państwa danych będziemy my: Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000139773; nr NIP: 896-11-69-046, nr REGON: 931899215

JAKI MAMY CEL W PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby w prawidłowy sposób wyświetlić Państwu stronę internetową.