Od 25 maja br. uczniowie klas I-III szkoły podstawowej mogą brać udział w zajęciach dydaktyczno-wychowawczych. Ministerstwo Edukacji we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia przygotowało specjalne wytyczne.

W związku ze stopniowym znoszeniem obostrzeń wynikających z trwającej epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, w szkołach podstawowych od 25 maja 2020 roku uczniowie klas I-III mogą uczestniczyć w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych. Szkoły są zobowiązane do przestrzegania następujących zasad organizacyjnych:

– w grupie może przebywać maksymalnie 12 uczniów, przyjmując zasadę 1 osoba na 4 m2;

– konkretna grupa powinna przebywać w miarę możliwości w jednej sali lekcyjnej, z tym samym nauczycielem;

– z sali lekcyjnej należy usunąć wszystkie przedmioty, których nie można zdezynfekować, takie jak piłki czy skakanki;

– odległość między stanowiskami dla uczniów musi wynosić 1,5 m (jedna ławka = jeden uczeń);

– uczeń przynosi własne przybory i podręczniki, którymi nie może się wymieniać;

– pomieszczenia należy w miarę potrzeby wietrzyć, co najmniej raz na godzinę;

– nauczyciele powinni organizować przerwy w zajęciach co 45 minut;

– zalecane jest do aktywności sportowej uczniów używanie boisk przyszkolnych, przestrzeni otwartych, a przedmioty znajdujące się na boisku regularnie dezynfekowane po każdej grupie;

– nie należy organizować żadnych wyjść poza teren szkoły, np. do parku;

– szkoła może zorganizować w miarę potrzeby zajęcia świetlicowe z zachowaniem zasady 1 uczeń na 4 m2;

– rodzice i opiekunowie przyprowadzający lub odbierający dzieci ze szkoły powinni zachować dystans społeczny – minimum 2 m;

– do szkoły mogą przychodzić wyłącznie uczniowie, którzy nie mają objawów zakażenia. W przypadku zamieszkiwania z osobą na kwarantannie uczniowie nie mogą przychodzić na zajęcia;

– rekomendowane jest, za zgodą rodziców, mierzenie temperatury uczniom przychodzącym do szkoły.

 

Higiena, czyszczenie powierzchni i pomieszczeń

Powrót na zajęcia dydaktyczno-wychowawcze oznacza przestrzeganie konkretnego reżimu sanitarnego. Szkoły muszą zastosować się do następujących zasad:

– przy wejściu do szkoły należy umieścić dozownik z płynem dezynfekujących oraz numery telefonu do stacji sanitarno-epidemicznej i oddziałów zakaźnych;

– uczniowie powinni często myć ciepłą wodą z mydłem oraz dezynfekować dłonie, szczególnie po wejściu do szkoły i przed jedzeniem;

– każdego dnia należy dezynfekować powierzchnie dotykowe, tj. klamki, poręcze itd.;

– w toaletach należy umieścić instrukcje mycia rąk i dezynfekcji;

– pracownicy szkoły muszą być zaopatrzeni w środki ochrony osobistej, tj. maseczki, rękawiczki.

 

Żywienie w szkołach

Przy organizacji żywienia w szkołach będzie trzeba dostosować się do określonych zasad. Obok obowiązkowych warunków higienicznych dla żywienia zbiorowego na stołówkach szkolnych należy wprowadzić dodatkowe środki bezpieczeństwa:

– stanowiska pracy osób przygotowujących jedzenie powinny być oddalone od siebie, a jeśli to niemożliwe należy zapewnić pracownikom środki ochrony osobistej;

– należy zwrócić uwagę na utrzymanie higieny, mycie i dezynfekowanie stanowisk pracy;

– w szkołach należy wyłączyć źródełka i fontanny wody pitnej, zapewnić inne dystrybutory wody, które uczniowie będą mogli używać pod nadzorem nauczyciela;

– korzystanie z posiłków powinno być bezpieczne. W miejscach do tego przeznaczonych należy dezynfekować blaty, stoły, poręcze i krzesła;

– w przypadku zamawiania cateringu, jedzenie powinno być dostarczane w jednorazowych naczyniach.

 

Podejrzenie zakażenia u pracowników szkoły

W przypadku podejrzenia wystąpienia zakażenia koronawirusem u jednego z pracowników, szkoła musi wdrożyć konkretne procedury. Pracownik szkoły powinien być poinstruowany, że w razie wystąpienia niepokojących objawów chorobowych nie może przychodzić do pracy. Powinien pozostać w domu i skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym. W sytuacji, kiedy objawy pojawią się w trakcie wykonywania pracy, należy niezwłocznie odsunąć go od prowadzenia zajęć. Szkoła obowiązana jest do powiadomienia stacji sanitarno-epidemiologicznej i stosowania się do ściśle określonej instrukcji. Placówka musi powstrzymać się od przyjmowania kolejnych grup uczniów, a także wyczyścić i zdezynfekować miejsca, gdzie przebywał pracownik. Zalecane jest ustalenie listy osób przebywających w placówce w tym samych czasie, co osoba podejrzana o zakażenie.

 

Klaudia Nowakowska/Ostrzegamy.online

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej TUTAJ

Prosimy pamiętać, że zawsze można udzieloną zgodę odwołać.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że przetwarzamy Państwa dane które są zbierane podczas korzystania przez Państwa z naszej strony: Państwa zapisy na Newsletter (o ile takie wystąpią), pliki cookies umożliwiające właściwą prezentację naszej strony.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorami Państwa danych będziemy my: Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000139773; nr NIP: 896-11-69-046, nr REGON: 931899215

JAKI MAMY CEL W PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby w prawidłowy sposób wyświetlić Państwu stronę internetową.