Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności powstała 7 czerwca 2013 r. Obecnie tworzy ją 11 organizacji, podzielających przekonanie, że rozwiązanie problemu bezdomności w Polsce jest możliwe.

Cel Federacji

Jej „celem jest zapobieganie i łagodzenie skutków ubóstwa i wykluczenia społecznego osób zagrożonych bezdomnością i doświadczających bezdomności poprzez stymulowanie i wspieranie współpracy wszystkich środowisk zaangażowanych w pomoc osobom bezdomnym w Polsce oraz wpływanie na politykę społeczną w zakresie rozwiązywania problemu bezdomności” – czytamy na stronie Federacji.

– Federacja została powołana przede wszystkim w celu tworzenia warunków do współpracy i wymiany doświadczeń organizacji pozarządowych, które pomagają osobom bezdomnym. Ale też w celu dialogu z władzami publicznymi, w szczególności z władzami ustawodawczymi i ministerstwem odpowiedzialnym za problem bezdomności, czyli z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – mówi prezes Ogólnopolskiej Federacji na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności Jakub Wilczek.

Federacja swój cel realizuje m.in. poprzez:

– wymianę informacji, doświadczeń i nawiązywanie współpracy między członkami Federacji oraz innymi podmiotami pracującymi w obszarze bezdomności;

– reprezentowanie interesów członków i osób bezdomnych, oraz występowanie w ich imieniu;

– wpływanie na tworzenie skutecznych rozwiązań prawnych w zakresie rozwiązywania problemu bezdomności;

– komunikację społeczną;

– poszukiwanie, adaptację, wspieranie wdrażania i upowszechnianie rozwiązań innowacyjnych i dobrych praktyk w zakresie przeciwdziałania zjawisku bezdomności. [zobacz więcej]

Organizacje wchodzące w skład Federacji

Jakub Wilczek zwraca uwagę, że do Federacji należą zarówno organizacje „sieciowe”, które zajmują się problemem bezdomności w Polsce, jak i organizacje lokalne.

– Przykładowo są to: Towarzystwo Pomocy św. Brata Alberta, Monar, Caritas Diecezjalny. To są też lokalne organizacje, takie jak np. częstochowskie Stowarzyszenie Agape czy gdańskie Stowarzyszenie Prometeusz – zaznacza prezes Federacji w rozmowie z portalem Ostrzegamy.online.

Organizacjami współpracującymi z Ogólnopolską Federacją na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności są:

– Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej;

– Caritas Archidiecezji Warszawskiej;

– Caritas Diecezji Kieleckiej;

– Fundacja Aktywizacji i Integracji;

– Fundacja Chrześcijańska „Adullam”;

– Fundacja Inkubator Społeczny;

– Fundacja Przystań Medyczna;

– Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej;

– Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności;

– Stowarzyszenie Monar;

– Stowarzyszenie Opiekuńczo-Resocjalizacyjne Prometeusz;

– Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Agape;

– Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta – Koło Grudziądzkie;

– Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta – Koło Zabrzańskie;

– Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Zarząd Główny;

– Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka.

Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności współpracuje także z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Większość organizacji skupionych w Federacji realizowała przed kilku laty we współpracy z MRPiPS projekt „Gminne Standardy Wychodzenia z Bezdomności”. W ramach tego projektu wypracowaliśmy standardy funkcjonowania usług kierowanych do osób bezdomnych. W 2015 r. część tych standardów przez nas wypracowanych została przekształcona na zmianę ustawy o pomocy społecznej, wdrażającej właściwe standardy prowadzenia placówek dla osób bezdomnych. W tym czasie zaczęły pojawiać się bardzo istotne zmiany w ustawie o pomocy społecznej i nowe rozporządzenia. Od kilku lat jesteśmy świadkami dosyć gruntownych zmian w polityce rozwiązywania problemów bezdomności – podkreśla prezes Federacji.

Funkcjonowanie Federacji

Jakub Wilczek wskazuje, że rolą Federacji jest działalność na poziomie wymiany doświadczeń integracji środowiska pozarządowego, które wspomaga osoby bezdomne. Jak dodaje, w tym roku Federacja wraz z MRPiPS realizowała projekt pt. „Pokonać bezdomność”, który polega na upowszechnianiu dobrych praktyk w pomaganiu osobom bezdomnym. [czytaj więcej] 

To były 32 dobre praktyki, po dwie z każdego województwa, wskazane przez urzędy wojewódzkie. Niedawno, bo 29 listopada, mieliśmy pod patronatem pani minister Elżbiety Rafalskiej – i z jej udziałem – konferencję kończącą, na której rozdano m.in. wyróżnienia dla tych dobrych praktyk – powiedział Jakub Wilczek.

Program „Pokonać bezdomność” jest szczegółowo opisany na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. [czytaj więcej] 

„Ma charakter uzupełniający wobec ustawowych obowiązków samorządów gmin w  zakresie przeciwdziałania bezdomności, a także charakter wspierający działalność podmiotów uprawnionych, funkcjonujących w obszarze pomocy społecznej, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej” – podaje ministerstwo.

Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności zaprasza organizacje i instytucje do współpracy, wymiany informacji i wspólnej pomocy w rozwiązywaniu problemu bezdomności. [przyłącz się] 

Karolina Gierat/Ostrzegamy.online

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej TUTAJ

Prosimy pamiętać, że zawsze można udzieloną zgodę odwołać.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że przetwarzamy Państwa dane które są zbierane podczas korzystania przez Państwa z naszej strony: Państwa zapisy na Newsletter (o ile takie wystąpią), pliki cookies umożliwiające właściwą prezentację naszej strony.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorami Państwa danych będziemy my: Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000139773; nr NIP: 896-11-69-046, nr REGON: 931899215

JAKI MAMY CEL W PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby w prawidłowy sposób wyświetlić Państwu stronę internetową.