W prawie pracy obowiązuje zasada równego traktowania pracowników, jednak Kodeks pracy przewiduje od niej wyjątki ze względu na określone przesłanki. Jedną z nich jest niepełnosprawność.

Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, niepełnosprawność to „trwała lub okresowa niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodująca niezdolność do pracy”.

Uprawnienia osób niepełnosprawnych w pracy zależą od stopnia ich  niepełnosprawności. Wyróżniamy trzy stopnie: znaczny, umiarkowany i lekki. Orzekanie o niepełnosprawności i jej stopniu należy do powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności. Aby uzyskać takie orzeczenie, należy wypełnić odpowiedni wniosek, wykonać wskazane badania, przygotować dokumentację medyczną oraz stawić się w wyznaczonym terminie przed komisją.

 

Czas pracy

Czas pracy osób z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Natomiast osoba z lekkim stopniem niepełnosprawności może pracować maksymalnie 8 godzin dziennie i 40 godzin tygodniowo. Praca w godzinach nadliczbowych jest zabroniona.

 

Dodatkowa przerwa

Osobie niepełnosprawnej przysługuje prawo do dodatkowej przerwy w pracy, którą może wykorzystać na wypoczynek bądź gimnastykę usprawniającą. Czas przerwy to 15 minut i jest wliczany do czasu pracy.

 

Zakaz pracy w porze nocnej

Osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej, czyli między 21:00 a 7:00. Zakaz ten nie obejmuje osób niepełnosprawnych zatrudnionych przy pilnowaniu mienia bądź w sytuacji, gdy lekarz przeprowadzający badania pracowników wyrazi na to zgodę, na wniosek zatrudnionego.

 

Więcej dni wolnych

Po przepracowanym roku, osobie ze znacznym bądź umiarkowanym stopniem niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym, a dodatkowo raz w roku prawo do płatnych dni wolnych od pracy w wymiarze 21 dni roboczych w celu uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym. Płatne dni wolne przysługują także na wykonanie badań specjalistyczny lub zabiegów leczniczych, jeżeli nie mogą być wykonane poza godzinami pracy.

 

Możliwość podjęcia zatrudnienia w zakładzie pracy chronionej

Osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności może podjąć pracę w zakładzie pracy chronionej, czyli przedsiębiorstwie przystosowanym do zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Status taki otrzymuje pracodawca, który prowadzi działalność gospodarczą co najmniej 12 miesięcy. Kolejny warunek to zatrudnienie 25 pracowników, z których przez okres co najmniej sześć miesięcy 50 proc. to osoby niepełnosprawne, a 20 proc. ogółu to osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. W zakładzie pracy pomieszczenia są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także zapewniona jest doraźna i specjalistyczna opieka medyczna.

Klaudia Nowakowska/Ostrzegamy.online

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej TUTAJ

Prosimy pamiętać, że zawsze można udzieloną zgodę odwołać.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że przetwarzamy Państwa dane które są zbierane podczas korzystania przez Państwa z naszej strony: Państwa zapisy na Newsletter (o ile takie wystąpią), pliki cookies umożliwiające właściwą prezentację naszej strony.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorami Państwa danych będziemy my: Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000139773; nr NIP: 896-11-69-046, nr REGON: 931899215

JAKI MAMY CEL W PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby w prawidłowy sposób wyświetlić Państwu stronę internetową.