Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom, którzy mają bądź mieli na utrzymaniu troje dzieci, a także rodzicom zastępczym czy osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka. Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu i jest bezpłatna.

Prawo do skorzystania z Karty Dużej Rodziny przysługuje nie tylko rodzicom. O KDR mogą ubiegać się również dzieci do 18 roku życia (do 25 roku życia w przypadku osób uczących się, oraz bez ograniczeń wiekowych osoby legitymujące się stopniem niepełnosprawności). [czytaj więcej]

Duplikaty KDR wydawane są w przypadku prośby o kolejną kartę dla rodziny (kopii), zgubienia bądź kradzieży w urzędach gmin. [więcej] 

 

Gdzie złożyć wniosek o wydanie KDR

Wiceminister rodziny Stanisław Szwed zwraca uwagę, że wniosek o wydanie KDR należy złożyć w urzędzie odpowiadającym danemu miejscu zamieszkania.

– Jeżeli chcemy z tej formy skorzystać, to trzeba wystąpić z wnioskiem do urzędu gminy o wydanie takiej Karty czy to w wersji elektronicznej, czy to w wersji papierowej – mówi w rozmowie z portalem Ostrzegamy.online Stanisław Szwed.

Wniosek o wydanie KDR można złożyć elektronicznie przy pomocy platformy informacyjno-usługowej [Emp@tia]. 

„Wniosek w imieniu rodziny może złożyć każdy pełnoletni jej członek. Jeśli któryś z członków rodziny mieszka w innej gminie, wniosek należy złożyć dodatkowo w jego gminie, wymieniając wszystkich członków rodziny, ale zaznaczając: >>nie wnoszę o przyznanie Karty Dużej Rodziny<<” – komunikuje resort rodziny.

Niektóre gminy oferują także lokalne Karty Dużej Rodziny zapewniające dodatkowe zniżki dla mieszkańców danych miejscowości. [więcej informacji] 

 

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku

Najważniejszym dokumentem w kwestii ubiegania się o KDR jest wniosek o jej przyznanie. Należy go wypełnić i zanieść do odpowiedniej placówki. By złożyć wniosek elektronicznie, niezbędne jest posiadanie podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.

Profil zaufany on-line jest bezpłatnym narzędziem potwierdzającym tożsamość w intrenecie. Jak podkreśla resort rodziny „za jego pomocą można łatwo, szybko i bezpiecznie wysyłać oraz sprawdzać dokumenty w różnych serwisach urzędowych”.

Informacja jak założyć profil zaufany znajduje się w [instrukcji] MRPiPS.

W przypadku osób posiadających numer PESEL, składając wniosek o KDR, dodatkowo należy złożyć:

  • rodzice – oświadczenie, że rodzic nie jest lub nie był pozbawiony bądź ograniczony władzy rodzicielskiej;
  • osoby powyżej 18 roku życia – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
  • dzieci z rodzin zastępczych albo z rodzinnych domów dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej bądź w rodzinnym domu dziecka;
  • osoby powyżej 18 roku życia będące w rodzinie zastępczej czy rodzinnym domu dziecka – oświadczenie potwierdzające aktualną sytuację.

W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, ubiegając się o KDR, trzeba przedstawić odpisy bądź oryginały następujących dokumentów:

  • rodzic – dokument potwierdzający tożsamość;
  • małżonek rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
  • dzieci do 18 roku życia – akt urodzenia;
  • osoby powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość;
  • osoby legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie.

Cudzoziemcy, poza wymaganymi dokumentami, muszą przedstawić dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terenie Polski. Więcej informacji dostępnych jest na [stronie] ministerstwa.

 

Termin ważności KDR

Rodzice otrzymują Kartę Dużej Rodziny na całe życie. Dzieci do ukończenia 18 roku życia bądź w przypadku nauki, do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, kiedy planowane jest ukończenie nauki w szkole lub placówce. KDR dzieciom niepełnosprawnym przysługuje na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności.

„Karta przyznawana jest dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, nie dłużej niż do ukończenia 18 roku życia” – informuje resort rodziny.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zachęca, by rodziny korzystały z programu i oferty Karty Dużej Rodziny.

„Każda forma wsparcia przynosi wymierne korzyści dla rodzin wielodzietnych. Posiadanie Karty ułatwia dużym rodzinom dostęp do rekreacji i oferty kulturalnej, ale przede wszystkim obniża koszty codziennego życia” – tłumaczy wydział prasowy MRPiPS dla portalu Ostrzegamy.online.

   Karolina Gierat/Ostrzegamy.online

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej TUTAJ

Prosimy pamiętać, że zawsze można udzieloną zgodę odwołać.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że przetwarzamy Państwa dane które są zbierane podczas korzystania przez Państwa z naszej strony: Państwa zapisy na Newsletter (o ile takie wystąpią), pliki cookies umożliwiające właściwą prezentację naszej strony.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorami Państwa danych będziemy my: Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000139773; nr NIP: 896-11-69-046, nr REGON: 931899215

JAKI MAMY CEL W PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby w prawidłowy sposób wyświetlić Państwu stronę internetową.