Niemal codziennie, nawet przy zakupach w sklepie spożywczym, zawieramy umowy kupna – sprzedaży. W przypadku nabycia uszkodzonych towarów istnieje możliwość zwrotu lub reklamacji. Co jednak w sytuacji, gdy kupujemy rzecz używaną, na przykład auto?

 

Data i miejsce sporządzenia umowy oraz strony

Bardzo ważnym jest, aby w umowie znalazł się dzień jej zawarcia (a nie dzień sporządzenia umowy), miejsce jej zawarcia oraz dane osób ją zawierających – imiona, nazwiska, adresy, PESEL-e. Dane te należy zweryfikować poprzez sprawdzenie dowodu osobistego.

 

Przedmiot umowy i oświadczenie właściciela

Dobrze sporządzona umowa powinna zawierać określenie przedmiotu umowy, czyli dokładny opis tego, co kupujemy, a także szczegółowy wykaz tego, co wchodzi w skład sprzedawanej rzeczy. Ponadto sprzedający w umowie powinien oświadczyć, że jest właścicielem danej rzeczy, a ta wolna jest od wad prawnych i fizycznych (chyba, że zostaliśmy o tym poinformowani i zgadzamy się na to) oraz praw osób trzecich, jak również, że nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest dany towar. Sprzedający powinien też zaświadczyć, że sprzedawana rzecz nie stanowi przedmiotu zabezpieczenia. Chodzi o to, aby nie kupić np. telewizora, za który ktoś nie zapłacił części rat.

W przypadku kupna samochodu warto postarać się o jednoznaczne oświadczenie właściciela na temat oryginalnego przebiegu, braku wad ukrytych oraz numeru VIN, jakim opatrzone jest auto. Ponadto należy umieścić zapis o stanie technicznym i ewentualnych wypadkach, w których samochód brał udział. W przypadku, gdy okaże się, że umowa zawierała fałszywe oświadczenie sprzedającego, takie zapisy będą podstawą do jej podważenia i odzyskania pieniędzy.

 

Ile płacimy i jak płacimy

W kolejnym punkcie prawidłowa umowa kupna – sprzedaży powinna zawierać łączną wartość przedmiotów (dokładnie określonych w punkcie wcześniejszym) oraz kwotę, jaką za nie zapłacimy i w jakiej formie. Kwotę należy zapisać zarówno liczbami jak i słownie.

Poza tym w umowie konieczne jest oświadczenie sprzedającego, że taką kwotę otrzymał lub ma otrzymać w ustalonym terminie. W przypadku, gdy nie płacimy od razu, w umowie umieszczamy zobowiązanie, że zapłacimy w określonym z góry terminie lub określonych ratach. Jeśli wcześniej wpłacaliśmy zaliczkę, należy dopilnować, aby w umowie znalazł się konkretny zapis na ten temat wraz z potwierdzeniem jej zapłaty oraz, że nie została ona w żadnym punkcie nazwana zadatkiem, który jest bezzwrotny.

W umowie powinien również znaleźć się zapis na temat tego, kto ponosi wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji umowy oraz koszty ewentualnej opłaty skarbowej.

 

Przejście własności

Kolejnym zapisem, który powinien znaleźć się w prawidłowej umowie jest zapis mówiący o tym, że sprzedający przedmiot kupna oraz dodatkowe rzeczy (np. dodatkowe klucze do samochodu czy dowód rejestracyjny) przekazał kupującemu lub kiedy dokładnie je przekaże. Należy również wskazać, że to właśnie w tej chwili kupujący staje się właścicielem rzeczy.

 

Zapisy końcowe oraz inne warte uwagi kwestie

W umowie warto zawrzeć klauzulę o zastosowaniu Kodeksu cywilnego do faktów i okoliczności, których umowa kupna – sprzedaży nie reguluje, oraz o tym, że spory wynikające z nieuczciwości stron umowy będzie rozwiązywał sąd.

Przede wszystkim umowę należy podpisać lub parafować na każdej osobnej kartce papieru, co stanowi zabezpieczenie przed ewentualną podmianą stron. Ponadto umową ważną jest ta podpisana przez obie strony. Warto się upewnić, czy zawieramy umowę z osobą do tego upoważnioną i wskazaną w umowie oraz czy na dokumentach figuruje jej podpis. Umowę zawieramy w co najmniej dwóch egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron. Należy dopilnować, aby do umowy nie zostały później dopisane dodatkowe rzeczy, np. w formie pieczątki.

Umowy warto zawierać w obecności osoby znajomej, ale nie z własnej rodziny. W razie potrzeby może być ona świadkiem, jak wyglądało zawarcie umowy i co zawierała.

Mateusz Wilk/Ostrzegamy.online

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej TUTAJ

Prosimy pamiętać, że zawsze można udzieloną zgodę odwołać.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że przetwarzamy Państwa dane które są zbierane podczas korzystania przez Państwa z naszej strony: Państwa zapisy na Newsletter (o ile takie wystąpią), pliki cookies umożliwiające właściwą prezentację naszej strony.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorami Państwa danych będziemy my: Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000139773; nr NIP: 896-11-69-046, nr REGON: 931899215

JAKI MAMY CEL W PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby w prawidłowy sposób wyświetlić Państwu stronę internetową.