Najwyższa Izba Kontroli zaznacza, że Program modernizacji niweluje braki sprzętu w służbach oraz przeznacza środki na wzrost wynagrodzeń, jednak „nie hamuje to fali odejść funkcjonariuszy ze służby”.

Na lata 2017-2020 w Programie modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa zaplanowano 9,2 mld złotych. Fundusze mają być przeznaczone na inwestycje, zakup sprzętu czy wzrost wynagrodzeń funkcjonariuszy i pracowników.

Jak wskazuje NIK, dla poszczególnych służb zaplanowano następujące środki:

  • dla Policji – 6 mld złotych;
  • dla Państwowej Straży Pożarnej – 1,7 mld złotych;
  • dla Straży Granicznej – 1,3 mld złotych;
  • dla Służby Ochrony Państwa – 0,2 mld złotych.

Wydatki na przedsięwzięcia objęte Programem modernizacji w latach 2017-2018:

Źródło: Opracowanie NIK na podstawie wyników kontroli

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że tylko w 2017 r. wybudowano 121 nowych obiektów, a wyremontowano lub zmodernizowano 132.

„Zakupiono ponad 1400 nowych pojazdów oraz 40 nowych jednostek pływających, 395 paralizatorów,  350 karabinków, ponad 16 tys.  szt. strażackiego sprzętu ratowniczego, ponad 9 tys. komputerów przenośnych, ponad 4 tys. mobilnych policyjnych terminali, ponad 700 radiotelefonów, ponad 10 tys. kamizelek kuloodpornych, ponad 12 tys. kompletów ubrań ochronnych bądź specjalnych” – wyjaśnia NIK.

Izba wskazała, że Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji nie udało się skutecznie przeciwdziałać odchodzeniu funkcjonariuszy ze służby. Na przykład w przypadku policjantów brakuje zachęty, a praca w poszczególnych formacjach nie jest atrakcyjna. Zaplanowane podwyżki płac nie przyniosły zamierzonego skutku, a ich głównym powodem był „znacznie większy wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej”.

Uposażenia funkcjonariuszy służb podległych MSWiA:

Źródło: Opracowanie NIK na podstawie wyników kontroli

Należy zwrócić uwagę, że średnia pensja policjanta bądź strażaka jest nieco wyższa od średniej płacy w gospodarce narodowej, jednak pensje funkcjonariuszy względem średniego wynagrodzenia spadły o ok. 2,5 punktu procentowego – podkreśla Najwyższa Izba Kontroli.

Zdaniem NIK, to „niekonkurencyjne płace miały wpływ na odchodzenie funkcjonariuszy ze służby”. W czasie od 31 grudnia 2016 r. do 30 czerwca 2018 r. stan zatrudnienia we wszystkich formacjach służb zmniejszył się o około 3 tys. funkcjonariuszy. [czytaj więcej]

Niekorzystne tendencje kadrowe mogą negatywnie wpływać na zatrudnienie poszczególnych służb podległych MSWiA, „a przez to ograniczyć im możliwość realizacji ustawowych zadań mających wpływ na stan bezpieczeństwa państwa”.

NIK wnosi do Prezesa Rady Ministrów o rozważenie zmiany finasowania służb mundurowych w Polsce, a także do ministra spraw wewnętrznych i administracji o porozumienie z komendantami podległych sobie formacji w celu poprawy sytuacji kadrowej w kraju oraz „o pilne wprowadzenie mierników realizacji poszczególnych przedsięwzięć Programu na lata 2019-2020”.

Inspektor Mariusz Ciarka, Rzecznik Prasowy Komendanta Głównego Policji, zaznacza, że resort spraw wewnętrznych jest zdania,  funkcjonariusze za swoją trudną i odpowiedzialną służbę powinni być godnie wynagradzani.

„Niestety, w służbach mamy do czynienia z wieloletnimi zaniedbaniami, m.in. w kwestii wynagrodzeń funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Od 2016 r. rząd systematycznie podnosi uposażenia funkcjonariuszy, a także wynagrodzenia pracowników cywilnych służb” – wyjaśnia insp. Mariusz Ciarka portalowi Ostrzegamy.online.

Rzecznik Prasowy Komendanta Głównego Policji podkreśla, że nabór prowadzony do Policji ma charakter ciągły i realizowany jest przez cały rok. Informacje o nim zamieszczone są na wszystkich stronach internetowych poszczególnych komend policji.

Karolina Gierat/Ostrzegamy.online

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej TUTAJ

Prosimy pamiętać, że zawsze można udzieloną zgodę odwołać.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że przetwarzamy Państwa dane które są zbierane podczas korzystania przez Państwa z naszej strony: Państwa zapisy na Newsletter (o ile takie wystąpią), pliki cookies umożliwiające właściwą prezentację naszej strony.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorami Państwa danych będziemy my: Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000139773; nr NIP: 896-11-69-046, nr REGON: 931899215

JAKI MAMY CEL W PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby w prawidłowy sposób wyświetlić Państwu stronę internetową.