Agresję od przemocy odróżnia przede wszystkim różnica sił pomiędzy stronami. W przypadku agresji jest ona wyrównana.

Przemoc i agresja stanowią pojęcia pokrewne i często są traktowane jako synonimy. Częściowo jest to podejście właściwe, ponieważ terminy przenikają się znaczeniowo: obydwa dotyczą zachowań powodujących negatywne skutki psychiczne lub fizyczne, różnią się jednak w zakresie rodzaju zachowania sprawcy oraz skutków jego działania.

Najprostszym rozróżnieniem pomiędzy przemocą i agresją jest uznanie, że o ile pierwsza jest skierowana wyłącznie na inną osobę, to druga może mieć również formę autoagresji. Ponadto cechą agresywnego zachowania jest równowaga sił pomiędzy ofiarą a agresorem, w rezultacie czego atakowana osoba ma okazję się bronić – mówimy wtedy o sytuacji konfliktowej. Natomiast w przypadku przemocy zawsze mamy do czynienia z brakiem równowagi sił, kiedy osoba mająca przewagę psychiczną lub fizyczną używa jej przeciwko słabszej jednostce.

Zarówno przemoc, jak i agresja polegają na celowym i bezpośrednim szkodzeniu innym osobom (lub zwierzętom czy rzeczom), poprzez użycie siły fizycznej lub za pomocą nacisków psychicznych, także werbalnych. Do agresywnych działań fizycznych należą wszystkie zachowania z użyciem siły, które mogą spowodować uszkodzenia ciała. Zaliczamy do nich między innymi popychanie, policzkowanie, szarpanie, kopanie, duszenie, a także bicie czy użycie broni. Agresją może być również wymuszanie niechcianych zachowań w celu zaspokojenia potrzeb seksualnych, takich jak zmuszanie do pożycia seksualnego czy gwałt.

Formę zachowania agresywnego stanowi ponadto wykorzystywanie wobec drugiej osoby mechanizmów oddziałujących na jej psychikę, takich jak wyśmiewanie, poniżanie, upokarzanie, wyzywanie, szantażowanie, stosowanie gróźb, zawstydzanie czy nadmierne krytykowanie.

Gdzie szukać pomocy?

Niezależnie od tego, czy dana osoba jest świadkiem przemocy czy agresji, powinna o sprawie niezwłocznie zawiadomić policję.

W przypadku, gdy chodzi o przemoc w rodzinie, zawiadomić można także ośrodek pomocy społecznej. Sprawą można zainteresować również Zespół Interdyscyplinarny, powoływany przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Ponadto, Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” prowadzi całodobową infolinię (tel. 22 668 70 70), gdzie można uzyskać pomoc merytoryczną, psychologiczną i prawną. Pracownik „Niebieskiej linii” może także przeprowadzić interwencję w domu, gdzie obecna jest przemoc i powiadomić o sprawie odpowiednie służby.

http://www.niebieskalinia.pl/

Ostrzegamy.online

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej TUTAJ

Prosimy pamiętać, że zawsze można udzieloną zgodę odwołać.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że przetwarzamy Państwa dane które są zbierane podczas korzystania przez Państwa z naszej strony: Państwa zapisy na Newsletter (o ile takie wystąpią), pliki cookies umożliwiające właściwą prezentację naszej strony.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorami Państwa danych będziemy my: Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000139773; nr NIP: 896-11-69-046, nr REGON: 931899215

JAKI MAMY CEL W PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby w prawidłowy sposób wyświetlić Państwu stronę internetową.