Ważnym tematem w kontekście prawa do prywatności jest ochrona danych osobowych, które przetwarzane są m. in. przez firmy windykacyjne czy komorników sądowych. W ostatnim czasie coraz częściej do Urzędu Ochrony Danych Osobowych wpływają pytania dotyczące legalności przetwarzania danych dłużników.

 

Według rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) za dane osobowe uważa się wszelkie informacje, umożliwiające identyfikację osoby fizycznej. Katalog danych jest otwarty, są nimi dane, które określają osobę fizyczną bezpośrednio, takie jak imię i nazwisko, numer PESEL, NIP. Identyfikacja możliwa jest również przez wskazanie czynników określających osobę fizyczną pośrednio, są to czynniki wskazujące cechy: fizyczne, umysłowe, społeczne, kulturowe, ekonomiczne czy fizjologiczne. Nie jest istotne, ile jest tych wiadomości, ważna jest sama możliwość identyfikacji danej osoby. Co do zasady pojedyncza informacja nie stanowią danych osobowych, np. samo imię, ponieważ jest zbyt ogólna, ale w zestawieniu z dodatkowymi danymi podlegają ochronie.

Przetwarzanie danych oznacza operację lub zestaw operacji przeprowadzonych na danych osobowych, takie jak: „zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie”.

 

Na czym polega ochrona?

Każda osoba ma prawo do ochrony swoich danych osobowych. Obowiązek ten ciąży na podmiotach, które nimi dysponują. Polega on na zabezpieczeniu danych przed utratą, wyciekiem czy niepowołanym dostępem.

W praktyce oznacza to wdrożenie skutecznych zasad i systemów ochrony przez przedsiębiorstwo przetwarzające je. Rozporządzenie nie określa warunków technicznych oraz procedur przetwarzania. Administratorzy danych mają swobodę wyboru systemu zabezpieczeń.

 

Przetwarzanie danych przez firmy windykacyjne

Spłaty zadłużenia wierzyciele mogą dochodzić samodzielnie lub za pośrednictwem wyspecjalizowanych firm. Istnieje możliwość sprzedaży długu innemu podmiotowi, co zgodnie z Kodeksem cywilnym jest jednoznaczne z prawem i nie wymaga akceptacji dłużnika. W ofercie sprzedaży wierzyciel może umieścić dane, które są niezbędne do podjęcia decyzji o nabyciu wierzytelności np. imię i nazwisko dłużnika. Co do zasady dochodzący spłaty zadłużenia dążąc do sprzedaży wierzytelności może podawać do publicznej wiadomości niektóre dane dłużnika, co podkreślono na [stronie] internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Firma windykacyjna, która nabyła wierzytelność staje się administratorem tych danych. Ma obowiązek poinformować dłużnika o podstawie prawnej i celu przetwarzania danych osobowych.

 

Przetwarzanie danych przez komornika sądowego

Komornik przetwarza dane osobowe w ramach postępowania egzekucyjnego, które wszczynane jest na wniosek wierzyciela. Dane osobowe, którymi dysponuje, pochodzą od firmy windykacyjnej (wierzyciela). Czynności te są dopuszczalne tylko w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy. Możliwość przetwarzania danych rozpatrywana jest stosowanie do konkretnego przypadku, zależy między innymi od ich kategorii czy podstawy prawnej.

 

Klaudia Nowakowska/Ostrzegamy.online

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej TUTAJ

Prosimy pamiętać, że zawsze można udzieloną zgodę odwołać.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że przetwarzamy Państwa dane które są zbierane podczas korzystania przez Państwa z naszej strony: Państwa zapisy na Newsletter (o ile takie wystąpią), pliki cookies umożliwiające właściwą prezentację naszej strony.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorami Państwa danych będziemy my: Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000139773; nr NIP: 896-11-69-046, nr REGON: 931899215

JAKI MAMY CEL W PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby w prawidłowy sposób wyświetlić Państwu stronę internetową.